top of page
Mike Tyson Mysteries

Mike Tyson Mysteries

background design

Mike Tyson Mysteries

Mike Tyson Mysteries

background design

Mike Tyson Mysteries

Mike Tyson Mysteries

interior trailer painting

"Penn Zero: Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background painting

"Penn Zero: Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background painting

"Penn Zero: Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background painting

"Penn Zero: Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background painting

"Penn Zero: Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background painting

lightsequence rain

lightsequence rain

personal lighting studies

lightsequence rain and sunlight

lightsequence rain and sunlight

personal lighting studies

lightsequence after rain

lightsequence after rain

personal lighting studies

"Disco Destroyer"

"Disco Destroyer"

Background Design

"Penn Zero:  Part Time Hero"

"Penn Zero: Part Time Hero"

background design test

background design test

background design test

personal project

personal project

background design

personal project- Journey into China

personal project- Journey into China

CG modeling, lighting, texturing in Maya.

personal project

personal project

visual development

personal project

personal project

visual development

personal project

personal project

visual development

bottom of page